LaminariaLaminaria 10

Intaglio-Monotype

9x36

2008-2009

LAMINARIA 13

Intaglio-Monotype

9x38

2008-2009

LAMINARIA 19

Intaglio-Monotype

9x38

2008-2009

LAMINARIA 39

Intaglio-Monotype

38x9

2008-2009

LAMINARIA 39

Intaglio-Monotype

38x9

2008-2009

LAMINARIA 3

Intaglio-Monotype

9x38

2008-2009

LAMINARIA 41

Intaglio-Monotype

38x9

2008-2009

LAMINARIA 15

Intaglio-Monotype

9x38

2008-2009